פתיחת תיק ברשויות המס

קטגוריה: (מיסוי עסקים) מאת: צוות מקצועי on 01-07-2019

0

פתיחת תיק ברשויות המס

פתיחת עסק חייבת להיעשות בצורה מסודרת תוך כדי הקפדה על שלושה שלבים חשובים – הראשון הוא אפיון העסק, השני הכנת תכנית עסקית והשלישי הגדרת הישות שלו ורישומו ברשויות (מס הכנסה ביטוח לאומי ומע"מ).

בחירת הישות חשובה מאחר ויש צורך להגדירה במסמכים בעת שפותחים תיק במס הכנסה כאשר ניתן לבחור באחת מתוך 3 אפשריות – חברה בע"מ, עוסק מורשה ועוסק פטור. חברה בע"מ היא גוף משפטי עצמאי והבעלים/השותפים מקבלים מניות בה. עוסק מורשה חייב בגביית ותשלום מע"מ, ואילו, עוסק פטור הוא עסק שמחזור הכנסותיו השנתי הינו עד 100,087 שח ואינו חייב לגבות או לשלם מע"מ. הבחירה בישות הרצויה נעשית עלפי המחזורים העסקיים הצפויים וצרכי היזם.

מתי צריך לפתוח תיק במס הכנסה?

פתיחת תיק ברשויות המס נעשית מיד עם התחלת הפעילות לאחר פתיחת תיק במע"מ, יש למלא טפסים ולמוסרם כאשר ניתן לעשות זאת עצמאית או באמצעות מנהל חשבונות, רואה חשבון או כל יועץ מתאים אחר. הפרוצדורה נחשבת לפשוטה, יש צורך למלא טופס מתאים ולהגישו לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק. קיימים טפסים שונים כאלו המיועדים לעצמאים ואחרים לתאגידים. במידה ולעסק נבחר שם אזי יש לרשמו, ובמקרה אחר על שם הבעלים כולל מספר הזהות שלו ופרטים נדרשים אחרים. במקרה של תאגיד הרי יש צורך לרשום את שם החברה ומספרה. יש צורך לצרף מסמכים שונים וביניהם: צילום תעודת זהות, צילום שיק או אישור ניהול חשבון בנק, וכן, אסמכתא על זיקה לנכס (למשל חוזה שכירות, במידה ולא רשומים בכתובת הנ"ל במשרד הפנים).

מתי יש צורך בתיק ניכויים?

במידה והעסק מתכוון להעסיק עובדים שכירים הרי יש צורך לפתוח תיק ניכויים. במקרים רבים, יכול כעל מניות בחברה שהוקמה על ידו להכין משכורות עבור עצמו. רישום תיק ניכויים בביטוח לאומי יתבצע אוטומטית עם משיכת הנתונים ממס הכנסה. לאחר פתיחת התיק יכול העסק לקיים פעילות שוטפת וחובתו לנהל ספרי חשבונות ולהגיש דו"ח שנתי למס הכנסה.

כדאי לדעת, כי כל מי שפתח תיק במס הכנסה בפעם הראשונה עשוי לקבל בקשה להצהרת הון ראשונה. הצהרת הון הינה מסמך אשר מאפשר לרשויות המס לקבל מידע על הכנסות והון של הנישומים שאינם מדווחים בדו"ח השנתי. לאחר מספר שנים הנישום מקבל הצהרה שנייה אותה משווים לראשונה. במידה ויש הפרשים בין ההון והצהרת ההכנסות יידרש הנישום לספק הסברים מתאימים. מומלץ להיעזר ברואה חשבון בעת שלב מהשלבים החשובים הנ"ל – רו"ח מנוסה הוא יכול לבצע את הרישום כהלכה, ובנוסף, לייצג את הלקוח בהמשך פעילותו.

רואה חשבון בקדמת הטכנולוגיה – מידע נוסף